Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou: Jozef Macho A-J- SED , Horné Štitáre 212, 956 03, IČO: 40364992, DIČ: 1070326477, IČ DPH: SK1070326477(ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.123sklo.sk (ďalej len obchod). Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

2. Povinnosti prevádzkovateľa

a. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať: správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky, tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

b. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad

c. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.

d. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť: za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou, prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

3. Povinnosti kupujúceho

a. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi

b. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

c. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

d. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

4. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

a. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

b. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

c. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii/objednávke.

d. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

e. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady naprepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 166,-Eur (Jednostošesťdesiatšesť Eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

f.  Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 166,-Eur (Jednostošesťdesiatšesť Eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.

g. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom na adresu: info@123sklo.sk

h.  K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Prevádzkovateľ si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky

i. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu: info@123sklo.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 48 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

j. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad, nepoužitý a v pôvodnom balení do 5 dní.

k. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode nakupujúcim písomne uvedený bankový účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

l. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: Ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby, ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov, ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.123sklo.sk

5. Dodacie podmienky a termíny

a. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

b. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Zvyčajne kurier si preberá objednávky medzi  9:00 - 10:00 hod. Objednávka vytvorená napríklad 8:00 môže byť odoslaná až nasledujúci deň. Objednávky odosielame len v pracovné dni. 

c. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

d. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe (obvykle do 14 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

e. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

f.  Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.Cena bude určená vždy podľa konkrétnych okolností.

6. Kúpna cena a platby

a. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.sady-ajsed.sk sú uvedené v euráchSme platci DPH.

b. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažnýchkurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok odvýrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinnýkupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

c. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

d. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

    - Dobierka kupujúci zaplatí kurierovi po prevzatí tovaru.

    - Bankovým prevodom po uskutočnení tejto platby bude zakúpený tovar zaslaný zákazníkovi. V prípade požiadavky na platbu prevodom počkajte na predfaktúru, na ktorej bude účtované aj poštovné. Predfaktúru vám pošleme e-mailom.

   -  Online platbu cez platobnú bránu platba kartou.

e. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach, ako je uvedené v čl. 4 ods. e týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. Čas na zaplatenie platby cez účet je 7 dní. Po uplynutí  7 dní objednávka bude zrušená. 

f. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

7. Podávanie podnetov a sťažností

1.  Ako spotrebiteľ ste oprávnení podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na : info@123sklo.sk

2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti Vás budeme informovať e-mailom zaslaným na Váš e-mail.

3. Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 037/7720 001 
           037/7720 034 
fax č.: 037/ 7720 024

4     Podnet na vykonanie kontroly, ak nie ste spokojní s vybavením Vášho podnetu alebo sťažnosti môžete podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

8.  Alternatívne riešenie sporu so spotrebiteľmi

1.    Máte právo obrátiť sa na Nás so žiadosťou o nápravu,a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na: info@123sklo.sk ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciualebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva. Ak odpovieme na Vašužiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máteprávo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektualternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt“) podľa zákona č.391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene adoplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákono alternatívnom riešení sporov“).

2.       Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov a ich zoznam je zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR. https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

3.   Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. 

4.   Ďalej máte právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

9. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

a. revádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaruvzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad.

b. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú na Faktúre resp. daňovomdoklade. Ak nie je uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.

c. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobespôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

d. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeranýmzaobchádzaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilnéhopoškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklýchpodmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

e. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach, ako je uvedené v čl. 4 ods. e týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. Čas na zaplatenie platby cez účet je 7 dní. Po uplynutí  7 dní objednávka bude zrušená. 

f. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.